از روزنامه دیواری تا وب سایت … چرا و چگونه؟

آقای فردوسی پور می دانی عشق چیست؟