شروع

زلزله آذربایجان ۵ ماه قبل پیش بینی شده بود!

همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری و به منظور پیگیری وعده ها سایت روحانی سنج شروع به کار کرد