مردم به نجات دریاچه اورمیه رای دادند

۲۱ مرداد یادآور تلخ ترین خاطره از روز های سخت آذربایجان