بی شرف گفتن علاج دردمان نیست

این پول های میلیاردی از کجا می آیند؟